fbpx

חוק רישוי עסקים בחקלאות

///חוק רישוי עסקים בחקלאות

חוק רישוי עסקים מחייב כל בעל עסק שהוגדר כמחוייב ברישוי עסקים לקבל רישיון להפעלת עסק כדי לפתוח ולהפעיל אותו.מי שרשאי להוציא רשיונות עסק היא מחלקת רישוי עסקים, המרכזת את הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי עסקים בתאום עם הגורמים המוסמכים.
הגורמים המוסמכים לצרכי דרישות מרישוי עסקים הם:  משטרת ישראל, רשות הכיבוי, איכות הסביבה, תכנון ובנייה וכדומה. כאמור, קיימים כמו גורמים שבעלי עסקים חייבים לעמוד בדרישותיהם על מנת לקבל את רישיון העסק שלהם. ואלו הם:
רשות הרישוי של הרשות המקומית, המשטרה, משרד העבודה והרווחה, המשרד לאיכות הסביבה, שירותי הכבאות, משרד הבריאות, משרד החקלאות, וכיוצא באלה. כל אחד מגורמים אלה אחראי לאספקט נפרד של רישוי עסקים, וכל הגורמים יחד מאשרים סופית את מתן הרישיון. המשטרה למשל תעלה דרישות הנוגעות לביטחון הציבור וסידורי האבטחה בעסק, שירותי הכבאות יעלו דרישות של מניעת דליקות וכיבויין וכדומה.
במשרד הפנים דירגו עשר קבוצות עקריות של עסקים כטעוני רישוי עסקים:

1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
2. דלק ואנרגיה.
3. חקלאות ובעלי חיים.
4. מזון.
5. מים ופסולת.
6. מסחר ושונות.
7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
8. רכב ותעבורה.
9. שירותי שמירה ואבטחה.
10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

חוק רישוי עסקים בחקלאות מסדיר תקנות בדבר מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מים. (התיקון נעשה בשנת תשל"ד, תשנ"ח.) על פי החוק רשאי שר החקלאות להתקין לעסקים טעוני רישוי עסקים, או לסוגים מסויימים מהם, תקנות מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות, לרבות תקנות שעניינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות הללו.
האמור ניתן לתיקון בכל עסק שמרכיבים אלה נוגעים להפעלתו השוטפת. עסקים בתחום החקלאות והדייג ובעלי חיים אחרים הם העסקים העיקריים שתקנות מסוג זה יכולות להשפיע על הליך הוצאת רישוי עסקים עבורם. כמו כן, עסקים בעלי אופי של ייצור ומכירת מזון, מים ופסולת יהיו נתונים לתקנת תקנות בתחומים אלה.

בתחומי החקלאות הדבר מובן ונעשה באופן ישיר. בחקלאות יש צורך בהקפדה על משק בעלי החיים ומניעת התפרצות מחלות בעלי חיים, העלולים לסכן את בני האדם גם מהידבקותם וגם מאכילתם. כמו כן, באזורים חקלאיים מרבים להשתמש בהדברה, ולכן יש צורך בהקפדה על אופן ההדברה כדי שלא יחלחל למי התהום ויזהם את מי השתייה. גם עסקים מתחום ייצור המזון מרבים להשתמש בחומרי הדברה ולכן תקנות משרד החקלאות מכוונות גם אליהם. התקנות אינן גורפות אלא שהן ספציפיות לכל תחום ולכל עסק בנפרד.
רישוי עסקים למקומות שיש בהם זיקה לתחומים שצויינו לעיל יהיו חייבים גם בעמידה בתקנות של משרד החקלאות. כדי להכיר את כל התקנות ואת המשתמע מכך יש לפנות ולהיעזר במשרד המתמחה ברישוי עסקים, על מנת שתוכלו לקבל עזרה מקצועית שתחסוך לכם זמן רב והתרוצצויות מיותרות.

2017-05-21T09:54:16+03:00
Call Now Button