fbpx

רישיון עסק זמני – מה זה בכלל?

///רישיון עסק זמני – מה זה בכלל?

חוק רישוי עסקים 1968, קובע כי רוב בתי העסק בישראל, צריכים רישיון עסק לשם הפעלתם. הנפקת רישיון עסק זמני היא באחריותה של הרשות המקומית בתחומה מוקם העסק ודרכה מתנהל תהליך רישוי עסקים מתחילתו ועד סופו. לא כל פתיחת עסק מצריכה רישוי עסקים והוצאת רישיון עסק. מדובר בעסקים אשר יש להם נגיעה כלשהי לבריאות ולבטיחות הציבור, כמו עסקי מזון, חקלאות, נופש, תעבורה, מפעלים ועוד. ישנם עסקים, כאמור, כמו חנויות צילום, בגדים, כלי כתיבה, מקצועות חופשיים ועוד, אשר על מנת להפעילם אין צורך ברישיון עסק.

על מנת לברר האם עסק זקוק לרישיון עסק, יש לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולברר את העניין. כל הליך רישוי עסקים וקבלת רישיון עסק הוא באחריות הרשות המקומית, כאמור, וברוב המקרים, תהליך רישוי עסקים הוא תהליך בירוקראטי מורכב וארוך מאוד, המצריך קבלת אישורים רבים.

תחילתו של תהליך רישוי עסקים הוא בהגשת בקשה מסודרת אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, אשר בוחנת את הבקשה ומפנה את בעל העסק המדובר אל הגורמים הרלוונטיים, כמו כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה, על מנת לקבל אישורים מהם. רק לאחר שנמצא שהעסק עומד בכל הדרישות וקיבל את כל האישורים, יוענק לו רישיון עסק על ידי מחלקת רישוי עסקים.

לא רק בעת הקמת עסק חדש על בעל עסק לפנות אל מחלקת רישוי עסקים, על מנת להנפיק רישיון עסק. על בעל העסק לפתוח בתהליך רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק חדש, כאשר רישיון העסק כבר אינו תקף ובמקרים נוספים, כגון: שינוי בתכנית המקורית של העסק, הרחבה או צמצום בית העסק, שינוי בייעוד העסק או בבעליו ועוד.

רישיון עסק זמני – סוגי רישיונות והיתרים

מחלקת רישוי עסקים ברשויות השונות אחראית להנפקת רישיון עסק לתקופות שונות ואישורים נוספים, לפי סוג העסק ואופי פעילותו:
רישיון עסק זמני – ישנם עסקים אשר פעילותם קצובה בפרק זמן מסוים ולהם תנפיק מחלקת רישוי עסקים רישיון עסק זמני עבור התקופה הקצובה.
רישיון עסק תקופתי – הרישיון הנפוץ ביותר, שניתן לרוב העסקים. מחלקת רישוי עסקים מנפיקה לעסקים השונים רישיון עסק תקופתי בן שנה עד חמש שנים. לאחר תפוגת תוקפו של הרישיון, יש לחזור על תהליך רישוי עסקים על מנת לקבל רישיון עסק חדש.
רישיון עסק לצמיתות – ישנם עסקים כגון מפעלים שונים, שאופי פעילותם אינו משתנה, כך שמחלקת רישוי עסקים מוציאה עבורם רישיון עסק לצמיתות, שאין צורך לחדשו עד שהעסק מפסיק לפעול, או עד לקבלת החלטה אחרת.
שימוש חורג – במקרים בהם ייעודו של העסק אינו תואם את ייעודה של הקרקע לפי תכנית בניין עיר, תחליט מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית האם לתת היתר חורג להקמת העסק.

2017-05-21T12:02:29+03:00
Call Now Button