fbpx

רישוי עסקים הרצליה

///רישוי עסקים הרצליה

אתה מעוניין לפתוח עסק חדש בהרצליה? יש לך עסק בהרצליה ואתה מעוניין לערוך בו שינויים? – עליך לבדוק האם אתה זקוק לרישיון עסק. במידה וכן – עליך לפנות אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה. רישוי עסקים בעיר הרצליה, כמו בכל הארץ, חל על סוגים רבים של בתי עסק, בהתאם לחוק רישוי עסקים בישראל.

רישוי עסקים הרצליה - החברה לרישוי עסקים

אם אתה עומד בפני פתיחת עסק חדש בהרצליה ורוצה לברר האם אתה צריך רישיון עסק, עליך לפנות אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה, ולבדוק האם סוג העסק שלך מחייב רישיון עסק.

עסקים טעוני רישיון הם בדרך כלל מענף הבריאות, חקלאות, מזון, תעשייה, תעבורה, נופש וספורט, בתי מסחר שונים ועוד. במידה ונמצא כי העסק אותו אתה עומד לפתוח בהרצליה אכן טעון רישיון, עליך לגשת לרשות המקומית – מחלקת רישוי עסקים הרצליה, ולהתחיל בתהליך לקבלת רישיון עסק.

בנוסף, לפי חוק רישוי עסקים, אם אתה מתכנן שינויים בעסק הקיים, עליך להגיש בקשה חדשה במחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל היתר לביצוע השינוי ולקבל רישיון עסק לניהול המקום לאחר השינוי.

רישוי עסקים הרצליה – שינויים בעסק

1. תוספות בנייה או צמצום שטח בית העסק – כל בעל בית עסק בהרצליה אשר מעוניין להוסיף או להוריד משטחו, חייב להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל היתר לכך. מחלקת רישוי עסקים הרצליה תבדוק את הבקשה ואת תכנית העסק, בדרך להנפקת רישיון. גם שינוי שכביכול לא נראה משמעותי, כמו הוספת פרגולה או סככה לבית העסק, מצריך פנייה אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה לאישור התוספת. הוספת שטח ללא היתר תגרור הריסת התוספת על ידי הרשות.

2. שינוי בעלים, שותפים וכדומה – בעל עסק חדש לעסק קיים, חייב לפנות שוב למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל רישיון עסק.

3. שינוי באופי העסק – בעל עסק אשר קיבל רישיון להפעלת סוג עסק מסוים ומעוניין לשנות את ייעודו של העסק, חייב להגיש בקשה חדשה למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל רישיון עסק חדש.

4. שינוי תכנית העסק – בעת הגשת רישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים הרצליה דורשת תכנית עסק. תכנית העסק כוללת: מידות, דרכי גישה, חלוקה פנימית וחיצונית של שטח בית העסק, מערכות כיבוי אש, חשמל, פרטים מדויקים כמו כתובת, גוש, חלקה, טלפונים, סוג העסק והשירותים שהוא מספק ועוד. כל שינוי אותו מבקש בעל העסק לעשות בתוך בית העסק או מחוצה לו, מצריך פנייה מחודשת אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה, לשם קבלת אישור.

5. בנוסף, במידה והעסק נסגר ואינו פועל יותר, יש לתת הודעה על כך לרשות המקומית – מחלקת רישוי עסקים הרצליה.

2017-05-18T09:43:26+03:00
Call Now Button