fbpx

מהו היתר רעלים

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים (כמו מעבדות ומפעלים שונים) נדרשים להנפיק רישיון מיוחד להחזקת חומרים רעילים. היתר הרעלים מהווה אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה על שימוש ואחסון של חומרים מסוכנים.

הגשת בקשה להיתר

להוצאת האישור יש להגיש בקשה מסודרת עם רשימת החומרים, כמותם ואופן אחסונם וכן פרטיים על העסק ובעליו. את טפסי הבקשה להיתר רעלים בצירוף אישור אגרה, יש להגיש לענף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. בעלי העסקים, המחזיקים בחומרים מסוכנים נדרשים לספק מידע על אופן השימוש והשלכת הפסולת כך שהסביבה והעובדים לא ייפגעו במהלך השימוש בחומר. לאחר ביקורת ואישור ע"י נציג ענף החומרים המסוכנים, יונפק היתר מתאים ע"פ סיווג המפעל ולתקופה קצובה. את ההיתר יש לחדש אחת לשנה, שנתיים או שלוש בהתאם לרמת הסיכון של בית העסק.

תקנים לאחזקת חומרים מסוכנים

בעל העסק מחויב לעמוד בתקנים הנדרשים לעבודה עם חומרים מסוכנים:
• אחסון מתאים בהתאם לסוג החומר
• שימוש נאות ע"פ ההמלצות ובהתאם לאופי החומר
• שילוט הולם וברור המאפשר זיהוי מהיר של החומר
• פעולות במצבי חירום
• פינוי פסולת כולל דיווח שנתי של פינוי פסולת מסוכנת
• פליטת החומר לאוויר
• ניהול רישום מסודר של קנייה/מכירה של חומרים מסוכנים

2017-05-18T12:05:42+03:00
Call Now Button