תב"ע היא תכנית בניין עיר, אשר מכילה פירוט לגבי השטחים העירוניים וייעודם – שטחי נדל"ן, שטחי מסחר, שטחי תעשייה וכדומה. כל תב"ע מוגדרת על פי תכנית מבא"ת, אותה הגדיר משרד הפנים, אשר מחייבת כל רשות מקומית או יזם המתכנן פרויקט נדל"ן או כל תכנון אחר הקשור במקרקעין. תפקידה של תכנית מבא"ת היא לוודא כי כל התבעות בכל רחבי הארץ, עומדות בתנאי בנייה אחידים.

לפי כל תחילת בנייה על שטח עירוני, יש לקבל אישור תב"ע. תב"ע למעשה מכתיבה את ייעוד השטח, את גבולותיו, את אחוזי הבנייה המותרים בו, את גובה הבנייה המותר ועוד. כל תבע מכילה מפה ובה שרטוט המגרשים (תשריט) ותקנון המפרט באופן מילולי את תקנות הבנייה (תקנון).
כל יזם אשר מעוניין לבנות פרויקט נדל"ן כלשהו בשטח או במגרש מסוים, חייב לבדוק את תקנות תב"ע לגבי או מגרש, עוד לפני רכישת השטח. זאת על מנת לבדוק כי אכן ייעוד הקרקע מתאים למיזם אותו הוא מעוניין לבנות והאם בכלל יתאפשר להוציאו אל הפועל.

כאשר יש התאמה בין תקנות תב"ע לבין הפרויקט של אותו היזם, עליו להגיש בקשה מסודרת לוועדת תכנון ובנייה עירונית, על מנת לקבל היתרי בנייה. במידה ואין התאמה בין תב"ע לבין הפרויקט, יש להגיש בקשה לשינוי תב"ע.

חוסר התאמה בין המיזם לתב"ע

פעמים רבות קיים חוסר התאמה בין ייעוד שטח מקרקעין מסוים לפי תב"ע, לבין השימוש שהיזם מתכנן לעשות בשטח. בכל מקרה כזה, חייב היזם המבקש לבנות על השטח להגיש תב"ע חדשה ומסודרת, שרק במידה ותאושר, יוכל היזם להתחיל בתהליך הבנייה.

בדרך כלל, קיימת אי התאמה בין תב"ע לבין התכנון בעניין ייעוד הקרקע. כל תב"ע קובעת את ייעודם של המגרשים השונים ברחבי העיר. כאשר יזם מעוניין לדוגמה לבנות בניין מגורים בשטח המיועד למסחר, זה מצריך שינוי תבע. על אותו יזם להגיש בקשה לוועדה לתכנון ובנייה לשינוי ייעוד הקרקע. ללא אישור הוועדה, לא יוכל אותו יזם להתחיל לבנות.

מקרים נוספים בהם יכול להיות חוסר התאמה הם אי התאמה בין הגבולות שמגדירה תב"ע, לבין גבולות המגרש וקווי המבנה אותם מתכנן היזם. במקרה זה, יש להגיש בקשה לשינוי קווי המבנה של השטח המיועד בתכנית בניין עיר. אלה הן רק שתי דוגמאות למקרים בהם יש צורך בהגשת בקשות לשינוי תב"ע. בכל מקרה בו קיים חוסר התאמה, יש לקבל את אישור ועדת תכנון ובנייה להוצאת תב"ע חדשה.

תהליך הוצאת תב"ע הוא תהליך ביורוקרטי לא פשוט וארוך, ומומלץ להסתייע על מנת להוציא תבעות ולהגיש בקשות לשינוי תב"ע, במומחים בתחום רישוי עסקים, תב"ע והיתרי בנייה.