עדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים- חלק ד':

שינויי בעלות על רישיון עסק

בהתאם להתקדמות בפרסום המפרטים האחידים, בתאריך 1.4.21 נכנסו לתוקף גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלים, שינויים בהליכי חידוש רישיונות עסק ושינויים בהליך שינוי בעלות על רישיון עסק

איך מעבירים בעלות על רישיון עסק 

בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, כעת בהליך החלפת בעלים בעל העסק החדש נדרש להצהיר שלא נעשו שינויים בעסק ותנאי רישיון העסק הקודם מתקיימים.

במקום הגשת חוזה העברת בעלות, הוא ובעל רישיון העסק היוצא צריכים לחתום על העברת בעלות ע"ג טופס 2 ברשות.

בשלב זה הרשות מנפיקה רישיון עסק רגיל בכפוף לתנאים ולאחר מכן מודיעה לנותני האישור על החלפת בעלות ומתן רישיון עסק.

רישיון העסק החדש יהיה בהתאם לתוקפו של הרישיון הקודם.

עסק אשר קיבל רישיון עסק על יסוד תצהיר או נמצא כעת בהליך היתר מזורז, בעת החלפת בעלים, יחתום בעל העסק החדש על תצהיר עדכני בנוסף לחתימה על טופס 2.

תהליך זה נכון רק לסוגי עסקים בהם המשטרה אינה גורם מאשר.

שינוי בעלות בעסק הכולל אישור משטרה

כאשר על פי אחד מפריטי הרישוי של הליך רישוי עסק, המשטרה הינה גורם מאשר, הרשות אינה מנפיקה רישיון אוטומטי. הבקשה עוברת למשטרה לפני מתן הרישיון לצורך בדיקת עבר פלילי והיא נדרשת להתייחס לבקשה תוך 14 יום או לבקש הארכה עד 30 יום. במידה והמשטרה מאשרת או לא מגיבה בתום 30 יום, יונפק רישיון עסק.

במקרה של  סירוב, רשאים הצדדים להודיע לרשות על ביטול העברת בעלות ובעל העסק הקודם רשאי לבקש מהרשות להשיב לו את הרישיון הקודם.

במידה ובעל העסק מעונין לוודא שניתן לו רישיון עסק עוד לפני חתימה על חוזה העברת בעלות, מאפשרים לבעל העסק להגיע לרשות ולהגיש בקשה 30 יום לפני העברת בעלות בפועל. במקרה זה הרישיון של בעל העסק הקודם נשאר בתוקף עד להעברת הבעלות.

שינוי בעלות בעסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון עסק

במידה והוגשה בקשה לרישיון עסק אך טרם התקבלו כלל אישורי הגורמים, בעל העסק החדש יחתום על הצהרה כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון שהגיש בעל העסק הקודם והליך הרישוי עסקים ימשיך מאותה הנקודה. 

שינוי בעלות בעסק המחזיק ברישיון בתוקף עקב פטירת בעל העסק

במידה והעסק ממשיך להתנהל ע"י בן הזוג, הוריו או צאצאיו של הנפטר אשר הודיעו לרשות על פטירת הבעלים תוך 90 ימים מיום הפטירה (כולל הצגת המסמכים הנדרשים), תיתן הרשות רישיון חדש ותוקף הרישיון יהיה כתוקפו של הרישיון הקודם.

במידה ובן משפחה הודיע כי העסק ינוהל ע"י אדם אחר, יתבצע תהליך שינוי בעלות רגיל. 

שינוי בעלות ללא הצהרה כי לא חלו שינויים 

כאשר בוצעו שינויים במהות העסק ותוכנית העסק אשר אושרה ברשות, בעל העסק החדש אינו יכול להצהיר כי לא חלו שינויים בעסק ועליו להגיש בקשה חדשה בהליך רגיל.

במקרה שמספר פריט הרישוי בצו זהה לפריט שעליו יצא הרישיון הקודם, יינתן לו היתר זמני ל 90 ימים ממועד שינוי הבעלות.

למידע נוסף והתייעצות לגבי הליך רישוי עסקים והחלפת בעלות התקשר/י – 08-9316127