המאמר לא נכתב ע"י מומחה היתרי בניה או רישוי עסקים.

במדינת ישראל מגדיר החוק של רישוי עסקים  משנת 1968, כי אחד התנאים למתן רשיון עסק הוא הענקת היתר בניה למבנה בו מוקם העסק, אך בפועל המציאות מעט שונה וישנם עסקים רבים, שקיבלו רשיון עסק אך פועלים במבנים ללא היתרי בניה. ממה נובע מצב פרדוקסלי זה ומהן הדרכים בעזרתן מתמודד החוק עם המצב, על כך במאמר הבא.

רישיון עסק יש, היתר בנייה אין. למה זה קורה?

באופן טבעי שואפת המדינה לייצר זיקה בריאה בין דיני תכנון ובניה ובין דיני רישוי עסקים, אך בפועל הביורוקרטיה של רישוי עסקים היא נפרדת מזו המיועדת עבור מתן היתרי בניה, וכרוכה בפרוצדורות שונות, באגרות שונות ובגופים נפרדים המיועדים לכל מטרה. מהסיבה הזו עלול להיווצר מצב, שבו עסק חדש המוקם קיבל רשיון עסק כחוק, אך המבנה בו הוא מתעתד לפעול לא קיבל היתר בניה, או להיפך.

הרציונאל שעומד מאחורי הרצון לוודא כי עבור כל עסק, בהתאמה לאופיו וסוגו, ישנם גם רשיון עסק וגם היתר בנייה, נקבע על ידי שר הפנים, ומטרתו היא להבטיח קיומן של מטרות מסויימות הנוגעות לשלום הציבור ובטחונו, והן: הבטחה של איכות סביבה נאותה ומניעה של מפגעים או מטרדים לסביבה על ידי העסק; מניעה של סכנות לשלומו של הציבור והבטחה מפני שוד או התפרצויות; הבטחת בטחונם של השוהים במבנה העסק או בסביבה הקרובה לו; מניעה של סכנות הנובעות ממחלות של בע"ח ומניעה של זיהום מקורות המים בחומרי הדברה, בדשן או בתרופות; שמירה על בריאות הציבור והקפדה על תנאי תברואה הולמים; וקיומם של דינים בנוגע לתכנון ולבניה של שירותי כבאות בעסק.

המערכת המשפטית, הנתקלת בפרדוקס של רשיון עסק ללא היתר בניה, למדה כיצד להתגמש בהתאם למציאות של רישוי עסקים בארץ, והגדירה את המצבים היוצאים מן הכלל:
מצב שבו קיימות חריגות בניה מזעריות, קלות  ובלתי משמעותיות, הוא מצב שבו עשוי לפסוק בית המשפט, כי הפעלת שיקול הדעת חשובה יותר מאשר החוק היבש, וכי ניתן להעניק רישוי עסקים גם ללא היתר בניה במבנה מסויים, מתוך המחשבה כי חריגות הבניה אינן מסכנות את הציבור או את הסביבה בכל דרך.

שאיפתה של מערכת המשפט מחד, היא לחוקק חוקים של רישוי עסקים ולפסוק בהתאם להם, אך מאידך מטרתה היא למנוע את המצב הנפוץ, שבו עסקים רבים שקיבלו רישיון עסק פועלים במבנים ללא היתרי בניה או להיפך, וכתוצאה מהמצב הזה הם פועלים בניגוד לחוק, ומבלי להיות נתונים תחת פיקוח מוסדר. מהסיבה הזו מעדיפה המערכת המשפטית לחרוג מהחוק במקרים המאפשרים זאת, וכך לוודא כי עסק פועל תחת פיקוח, שנועד להבטיח שמירה והגנה על שלום הציבור והסביבה.

רישוי עסקים ללא היתר בניה – מה הלאה?