בכל עיר או מועצה מקומית בישראל, קיימת מחלקת רישוי עסקים, שתפקידה לאכוף את חוק רישוי עסקים 1968 ולהנפיק רישיון עסק לעסקים טעוני רישוי על פי חוק.עסק אשר פועל ללא רישיון עסק, למעשה פועל בניגוד לחוק ויינקטו נגד בעליו סנקציות חמורות, החל מפינוי והריסת בית העסק ועד פתיחה בהליכים משפטיים. רוב העסקים בישראל הם טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים. מדובר בעסקים אשר יש להם נגיעה בבריאות הציבור ובביטחונו. כך לדוגמה חייבים ברישיון עסק מפעלים שונים, אשר עלולים לזהם את הסביבה ולפגוע בבריאות הציבור באמצעות פסולת, עשן וכדומה. תהליך רישוי עסקים חל גם על עסקים ציבוריים, עסקי מזון ואירוח, בתי מרקחת ובתי טבע, מפעלים לייצור ושיווק מזון, עסקים אשר מצריכים אבטחה ועוד.

תהליך רישוי עסקים – כל השלבים

תהליך רישוי עסקים הינו תהליך ארוך ולא פשוט, אשר מצריך אישורים רבים וברוב המקרים נמשך חודשים ארוכים. יחד עם זאת, למידת הנושא קודם לכן ופעולה בהתאם לשלבים יהפכו את תהליך רישוי עסקים למהיר ויעיל הרבה יותר. לפניכם כל השלבים לקבלת רישיון עסק:
1. קבלת ייעוץ – לפני שמתחילים בתהליך רישוי עסקים, מומלץ לפנות אל מחלקת רישוי עסקים בה ממוקם בית העסק ולברר האם העסק אכן טעון רישוי. מחלקת רישוי עסקים תנחה את בעל העסק כיצד לפעול ואילו מסמכים עליו לספק על מנת להתחיל בתהליך. בנוסף, ניתן להתייעץ ולהיעזר בחברת מקצועית המתמחה בתהליך רישוי עסקים, להוצאת רישיון עסק בקלות ובמהירות.
2. הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק – את הבקשה לקבלת רישיון עסק על בעל העסק להגיש אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, בצירוף מסמכים המעידים על אופיו של העסק, כמו תכנית עסק מפורטת, תרשים סביבתי ועוד. הגשת הבקשה למחלקת רישוי עסקים כרוכה בתשלום אגרה. לאחר בחינת הבקשה, תבחן מחלקת רישוי עסקים את הבקשה ותפנה את בעל העסק לקבלת אישורים לפי סוג ופעילות העסק, כמו המשטרה, מכבי אש, משרד הבריאות וכדומה. הגורמים הללו יערכו ביקורות בעסק ויציבו בפני בעל העסק דרישות בהן צריך העסק לעמוד. רק במידה והעסק יעמוד בכל הדרישות, הוא יהיה זכאי לקבלת רישיון עסק.
3. בדיקת ייעוד העסק מול תכנית בניין עיר – בעת הגשת בקשה להוצאת רישיון עסק, תבדוק מחלקת רישוי עסקים כי ייעודו של העסק תואם את ייעודה של הקרקע עליה הוא מוקם. במידה ואין התאמה, תשקול מחלקת רישוי עסקים האם להוציא היתר שימוש חורג, לשם כך יש להוציא בקשה בנפרד.
4. הנפקת הרישיון – לאחר שהעסק עמד בכל הדרישות והתקבלו עבורו כל האישורים, תנפיק עבורו מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית רישיון עסק. מחלקת רישוי עסקים יכולה להנפיק רישיון עסק זמני, תקופתי או לצמיתות, לפי פעילותו של העסק.