על פי חוק רישוי עסקים משנת 1968 חובה על כל עסק בהוצאת רישיון עסק מתאים. מטרותיו המרכזיות של חוק רישוי עסקים זה לשמור על בריאות הציבור ולמנוע סכנות, העלולות לפגוע בשלומו, להקפיד כי קיימת רמת הבטיחות הנדרשת לנמצאים במקום העסק, למנוע סכנות הידבקות ומחלות בעלי חיים וכן לוודא כי העסק פועל בהתאם לכל החוקים והתקנות הנדרשים לתכנון ובנייה ולשרותי הכבאות. חוק רישוי עסקים פונה אל עשרות סוגי בתי עסק שונים, החל מעסקי המזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות בילוי וכדומה, עסקים קטנים או גדולים, ומחייבם בהוצאת רישוי עסקים מתאים, הנדרש לשם הפעלתם. מהן תקנותיו המרכזיות של חוק רישוי עסקים זה ומה כוללת, במסגרתה, כל תקנה? על כך, בכתבה הבאה.

 קבלת רישוי עסקים

לצורך קבלת רישוי עסקים, קובע החוק כי נדרש אישור ובחינה של איש מקצוע מתאים, מהנדס ואדריכל, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים. אלה יכולים לאשר הענקת היתר זמני לעסק או תקופתי, התקף לשנה, או רישוי עסקים קבוע. על פי חוקי רישוי עסקים, לצורך קבלת רישוי עסקים יש צורך להגיש מספר מסמכים שונים, כמו תרשים סביבת העסק, תוכנית העסק וכן מפה מצבית במסגרת הדיון בבקשה. על מחובתם של מאשרי הבקשה לספק את חוות דעתם עד 30 יום מקבלת הבקשה. אולם, לעיתים, ובנסיבות מיוחדות, תידרש הארכת זמן לצורך בחינת הבקשה באופן מעמיק יותר.

תוקפו של רישוי עסקים זה

תקנות רישוי עסקים זה קובעות כי תוקפו של רישוי עסקים, במידה ומדובר ברישוי תקופתי, יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים או לחמש שנים. תוקפו של רישוי עסקים זה יסתיים ב – 31 לדצמבר באותה השנה (במידה ומדובר ברישיון לשנה בלבד) או בהתאם לתקופה בה ניתן. במקרים של עסק זמני, יינתן רישוי עסקים לתקופה הקצרה משנה. במידה ומדובר ברישוי קבוע, לא יידרש חידושו.

הוצאת רישיון חדש

במידה ובוצע שינוי בבעלות העסק, יש צורך בהוצאת רישוי עסקים חדש, בין אם מדובר בהוספה או גריעה של בעל עסק. במידה ולא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, על בעל העסק החדש, ובמסגרת הוצאת רישוי עסקים לעסק שלו, יהיה לצרף לבקשה את העתק הרישיון הקודם וכן הצהרה בחתימת ידו על פיה מצהיר כי לא חלו בעסק שינויים וכי העסק מתקיים בהתאם לתנאי הרישיון הקודם. גם במקרים שחלו שינויים כלשהם בעסק, שאינם כפי שצוין ברישיון עצמו, שינויים כמו סוג העסק, שטחו או מיקומו, לא יהיה תוקף לרישיון העסק או להיתר הזמני שניתן ועל כן נדרשת הוצאתו של רישוי עסקים חדש.

התנהלות ללא היתר

עסקים ללא היתר, כאלה הפועלים ללא רישוי עסקים תקף, פועלים בניגוד לחוק. עסקים אלה צפויים לסנקציות ועונשים כבדים, לרבות מאסר וקנס כספי גבוה.