עדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים- חלק א:

הסדרת הליך הרישוי – כללי

הרפורמה לחוק רישוי עסקים עוסקת בהסדרת תהליך רישוי העסק בהיבט הפנים ארגוני ברשות, בשיפור הממשק עם בעלי העסקים ובשיפור תהליכי העבודה עם גורמי הרישוי השונים.

הסדרת תהליך הרישוי הכולל שינויים בצו רישוי עסקים (הארכת תוקף רישיונות, איחוד ומחיקת פריטי רישוי, מחיקת נותני אישור), שינויים בחוק רישוי עסקים ובתקנות, פיקוח ואכיפה והסרת חסמים בנושא תכנון ובניה ונגישות, נכנס כבר לתוקף בפעימה הראשונה עד סוף שנת 2020.

כעת חקיקת הרפורמה ברישוי עסקים הושלמה ונכנסה לתוקף בתאריך 1.4.21.

בהתאם להתקדמות בפרסום המפרטים האחידים, כעת נכנסו לתוקף גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלים, שינויים בהליכי חידוש רישיונות עסק ושינויים בהליך שינוי בעלות. 

מסלולי רישוי עסק מקוצרים לעסקים

מסלולי רישוי עסקים הינם חלוקה של פריטי הרישוי לארבעה מסלולים לקבלת רישיון עסק עפ"י רמת הסיכון/ מורכבות של העסק, כאשר שלושה מסלולים מתוכם הם מסלולים מקוצרים אשר מבוססים על מתן רישיון עסק בסמוך לתצהיר מטעם בעל העסק על עמידה בדרישות גורמי הרישוי.

בכל המסלולים יש להגיש בקשה לרישיון עסק ברשות כולל התוכניות הנדרשות, כאשר במסלולים המקוצרים יש לצרף גם הצהרה של המבקש כי ניתן היתר בניה למבנה וכי לא בוצעו חריגות בניה בעסק ללא קבלת היתר בניה.

הגשת בקשה במסלולים המקוצרים מתאפשרת רק במידה ופורסם מפרט אחיד לסוג העסק (על פי לוחות הזמנים עד לתאריך 1.1.23 יושלם פרסום המפרטים האחידים) והעסק עומד במגבלת הגודל בצו רישוי עסקים ובתנאי הסף של תצהיר הכיבוי.

עסקיםלחץ כאן להמשך קריאת מאמר המפרט את מסלולי הרישוי המקוצרים לעסקים

חידוש רישיון לעסק במסלול רגיל או מקוצר

כעת גם חידושי רישיונות עסק יתבצעו בהתאם לסיווג המסלולים.

במידה והעסק מסווג למסלול מקוצר, החידוש יתבצע מעתה במסלול מקוצר גם אם יצא בעבר רישיון במסלול רגיל.

בנוסף, חידוש רישיון עסק יתבצע במסלול מקוצר גם אם טרם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש מאחר ובחידוש בעל העסק מצהיר על קיום תנאי הרישיון הקיים ולא קיום תנאי המפרט שטרם פורסם.

עד היום חידושים החלו 90 יום לפני פקיעתם, מהיום חידושים יחלו 120 יום מתום הרישיון. 

לחץ כאן להמשך קריאת מאמר המפרט את הליך החידוש במסלולים השונים.

שינוי בעלות- הקלה על בעלי עסקים

עד היום, בעת שינוי בעלות בעסק אשר החזיק ברישיון עסק , היה על בעל העסק החדש להצהיר שלא חלו שינויים בעסק ולצרף חוזה העברת בעלות. הרשות הנפיקה בהתאם היתר זמני לשנה ושלחה הפניות לגורמי הרישוי. במידה וכל נותני האישור אישרו או לא הגיבו לבקשה (בתום שנה) היתה הרשות מנפיקה רישיון עסק.

בעקבות התיקון 34 לחוק רישוי עסקים, כיום התהליך הפוך, תחילה הרשות מנפיקה רישיון עסק רגיל בכפוף לתנאים ולאחר מכן מודיעה לנותני האישור על החלפת בעלות ומתן רישיון עסק.

בעל העסק החדש נדרש להצהיר שלא נעשו שינויים בעסק ותנאי הרישיון הקודם מתקיימים.

במקום הגשת חוזה העברת בעלות, הוא ובעל רישיון העסק היוצא צריכים לחתום על העברת בעלות ע"ג טופס 2 ברשות. רישיון העסק החדש יהיה בהתאם לתוקפו של רישיון העסק הקודם.

עסק אשר קיבל רישיון עסק על יסוד תצהיר או נמצא כעת בהליך היתר מזורז, בעת החלפת בעלים, יחתום בעל העסק החדש על תצהיר עדכני בנוסף לחתימה על טופס 2.

תהליך זה נכון רק לסוגי עסקים בהם המשטרה אינה גורם מאשר.

לחץ כאן להמשך קריאת מאמר המפרט את הליך החלפת הבעלים המעודכן.

תוקף רישיון עסק כאשר ניתן לעסק היתר לשימוש חורג

עד היום כאשר לעסק ניתן היתר לשימוש חורג, תוקף רישיון העסק היה מוגבל לתוקף השימוש החורג גם כאשר תוקף הרישיון המקורי ארוך יותר.

בעקבות השינוי ניתן להנפיק לעסק עם היתר לשימוש חורג רישיון עסק לתוקף ארוך יותר מתוקף ההיתר לשימוש חורג בתנאי שבעל העסק מתחייב לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג בטרם יפוג תוקפו. במידה ולא חודש ההיתר לשימוש חורג רשות הרישוי תבטל את רישיון העסק, אולם היא רשאית לתת היתר זמני אם מתקיימים התנאים כל התנאים הבאים:

  • העסק פועל במקום שלגביו ניתן בעבר היתר לשימוש חורג לעסקים מסוגו של העסק, ובמועד הגשת הבקשה להיתר זמני לא חלפה מעל שנה מתום תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג.
  • הוגשה בקשה לחידוש שימוש חורג.
  • מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישר כי לא צפויה מניעה תכנונית לחידוש ההיתר לשימוש חורג

מתלבט/ת לגבי הליך רישוי עסקים אצלך? התייעץ איתנו עכשיו -08-9316127