חוק רישוי עסקים 1968 התשכ"ח, קובע כי ישנם בתי עסקים החייבים ברישיון עסק לשם הפעלתם. מדובר בכל בית עסק אשר יש לו נגיעה לבטיחות ובריאות הציבור.בכל רשות מקומית בישראל יש מחלקת רישוי עסקים, אשר תפקידה הוא להנפיק רישיונות עסק. הפעלת עסק טעון רישיון ללא רישיון, מהווה עבירה חמורה על החוק, שהעובר עליה צפוי לעונשים כבדים, החל מקנס כספי, צווי הריסה ועד לעונשי מאסר. על כן, כל אדם שפותח עסק, חשוב כי ייגש למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית אליה הוא שייך ויבדוק האם סוג העסק שלו מצריך רישיון עסק. במידה וכן, עליו להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק.

רישוי עסקים ברשויות המקומיות – כיצד מתנהל התהליך?

רישוי עסקים הוא הליך בירוקרטי לא פשוט. על מנת לקבל רישיון עסק יש לקבל היתרים ואישורים מכל הגורמים הרלוונטיים, מה שדורש ברוב המקרים זמן רב ומשאבים כלכליים לא מעטים. בעלי עסקים רבים שמעוניינים לפתוח עסק, מסתייעים בחברות המתמחות בתחום רישוי עסקים עוד בטרם פנייתם אל הרשות המקומית, על מנת לקצר ולייעל את התהליך באופן משמעותי.

באופן עקרוני, תהליך רישוי עסקים מתנהל בצורה דומה בכל הרשויות המקומיות. בשלב הראשון, על בעל העסק לפנות כאמור אל מחלקת רישוי עסקים ולברר האם העסק שלו טעון רישוי. במידה וכן, על בעל העסק להמציא למחלקת רישוי עסקים מסמכים על פי בקשתה, לפיהם תגדיר הרשות את סוג העסק ואת האישורים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק. מחלקת רישוי עסקים תדרוש מבעל העסק להציג בפניה מסמכים כגון תכנית מפורטת של העסק, תשריט, הסדרי חניה, מידע מדויק לגבי מיקום בית העסק, כולל גוש וחלקה, פרטי הבעלים וכדומה. עם המסמכים יגיש בעל העסק בקשה לקבלת רישיון עסק, בתשלום אגרה.

לאחר שמחלקת רישוי עסקים מקבלת את הבקשה ומגדירה את סוג העסק, הבקשה נבדקת על ידי הגורמים האחרים, כגון המשטרה, כבאות, משרד הבריאות וכדומה. כל אלה יציבו בפני בעל העסק דרישות בהן על בית העסק לעמוד ויערכו ביקורות לבדיקתן. ללא קבלת אישורים מהגורמים הללו כי העסק עומד בכל הדרישות, לא יונפקו רישיונות עסק.
בנוסף, תבדוק מחלקת רישוי עסקים את תכנית העסק והאם היא מתאימה לתב"ע של הרשות המקומית. עסק אשר ייעודו אינו מתאים לייעוד הקרקע בתב"ע, ייאלץ להגיש בקשה לקבלת היתרים מיוחדים, על מנת לקבל רישיון עסק ולהפעילו.

לאחר שנמצא כי העסק עמד בכל הדרישות של הרשויות ואישורים הגיעו אל מחלקת רישוי עסקים מכל הגורמים, תנפיק מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית רישיון עסק, בו יפורטו תנאי הפעלתו. מחלקת רישוי עסקים תשלח אל בעל העסק את הרישיון בדואר.
חשוב לציין כי יש להגיש בקשה עבור רישיונות עסק לא רק במקרים בהם נפתח עסק חדש, אלא בכל מקרה בו מתקיים שינוי כלשהו בבית העסק, כמו החלפת בעלים, שינוי ייעוד העסק, הרחבתו ועוד.