עדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים – חלק ג:

חידוש רישיון עסק

בהתאם להתקדמות בפרסום המפרטים האחידים, בתאריך 1.4.21 נכנסו לתוקף גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלים, שינויים בהליכי חידוש רישיונות עסק ושינויים בהליך שינוי בעלות. 

חידוש רישיון עסק במסלול רגיל או מקוצר

כעת גם חידושי רישיון עסק יתבצעו בהתאם לסיווג המסלולים.

במידה והעסק מסווג למסלול מקוצר, החידוש יתבצע מעתה במסלול מקוצר גם אם יצא בעבר רישיון עסק במסלול רגיל.

בנוסף, חידוש רישיון עסק יתבצע במסלול מקוצר גם אם טרם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש מאחר ובחידוש בעל העסק מצהיר על קיום תנאי הרישיון הקיים ולא קיום תנאי המפרט שטרם פורסם.

עד היום חידושים החלו 90 יום לפני פקיעתם, מהיום חידושים יחלו 120 יום מתום הרישיון. 

הליך חידוש רישיון עסק על יסוד תצהיר

בסוגי העסקים פשוטים המסווגים במסלול רישיון עסק על יסוד תצהיר, הליך החידוש מתקצר באופן משמעותי.

רשות הרישוי תודיע לבעל העסק 120 יום לפני סיום תוקף הרישיון. 

חודש לאחר מכן, יחתום בעל העסק על הצהרה כי ניתן למבנה היתר על פי חוק, לא התבצעה עבודה טעונה היתר בניה על ידי בעל העסק וכי לא חלו שינויים בעסק מהרישיון הקיים. בנוסף נדרשת חתימתו על תצהיר מאומת ע"י עו"ד כי אין לבעל העסק כתבי אישום, עסק נוסף ללא רישיון עסק, עיצומים כספיים וכדומה.

בשלב זה תנפיק הרשות רישיון עסק חדש ותוציא על כך עדכון לנותני האישור.

תמצית הליך החידוש במסלול רגיל/היתר מזורז א'/היתר מזורז ב':

  1. הרשות מודיעה לבעל העסק ונותני האישור 120 יום מפקיעת הרישיון. 
  2. 90 יום לפני שתם הרישיון בעל העסק חותם על הצהרה (בטופס 8) כי ניתן למבנה היתר על פי חוק וכי לא התבצעה עבודה טעונה היתר בניה על ידי בעל העסק.  בנוסף מצהיר כי לא חלו שינויים בעסק מהרישיון הקיים.
  3. רשות הרישוי מודיעה בתוך 3 ימים על הגשת ההצהרה לנותני האישור, נותן האישור נדרש להודיע לרשות הרישוי תוך 45 יום מההודעה על מתן אישור לחידוש/ סירוב מנומק/ תנאים למתן האישור.
  4. 60 יום מהגשת ההצהרה רשות הרישוי צריכה להודיע על מתן רישיון עסק או סירוב מנומק בעקבות סירוב אחד או יותר מנותני האישור.
  5. במסלול הרגיל בלבד ניתן לתת לבעל העסק היתר זמני במידה ונותן אישור לא הגיב לבקשה.

 

למידע נוסף על חידוש רישיון עסק והליך רישוי עסקים מקוצר אנא פנה/י ונשמח לעזור – 08-9316127