עדכונים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים- חלק ב':

פירוט מסלולי הרישוי המקוצרים

בהתאם להתקדמות בפרסום המפרטים האחידים, ב 1.4.21 נכנסו לתוקף גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלים, שינויים בהליכי חידוש רישיונות עסק ושינויים בהליך שינוי בעלות.

מסלולי הרישוי הינם חלוקה של פריטי הרישוי לארבעה מסלולים לקבלת רישיון עסק עפ"י רמת הסיכון/ מורכבות העסק, כאשר שלושה מסלולים מתוכם הם מסלולים מקוצרים אשר מבוססים על מתן רישיון עסק בסמוך לתצהיר מטעם בעל העסק על עמידה בדרישות גורמי הרישוי.

בכל המסלולים יש להגיש בקשה לרישיון עסק ברשות כולל התוכניות הנדרשות, כאשר במסלולים המקוצרים יש לצרף גם הצהרה של המבקש כי ניתן היתר בניה למבנה וכי לא בוצעו חריגות בניה בעסק ללא קבלת היתר בניה.

תנאי סף להגשת בקשה במסלול מקוצר:

 1. פריט הרישוי מצוין בצו רישוי עסקים במסלול מקוצר.
 2. הפריט עומד במגבלת הגודל אם קיימת.
 3. לפריט פורסם מפרט אחיד.
 4. העסק עומד בתנאי תצהיר כיבוי (רק לפריטים במסלולי תצהיר או היתר מזורז א').
 5. עמידה בסייגים:
 • העסק עדיין לא נפתח – בעת הגשת הבקשה העסק (או עסק אחר של המבקש באותה הרשות) אינו פועל ללא רישיון/היתר זמני. סייג זה יחול רק כעבור 3 שנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק!
 • בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לא בוטל היתר מזורז כתוצאה מהגשת תצהירים/מסמכים כוזבים ולא חלו שינויים מהותיים בעסק המשנים את המצב עליו הוצהר.
 • לא מתנהל נגד העסק או המבקש הליך פלילי או הליך מנהלי לפי חוק רישוי עסקים ולא הוגש כתב אישום.
 • בשלוש השנים לפני הגשת הבקשה לא הורשע בעל העסק או בעלי השליטה בעסק בעבירה לפי חוק רישוי עסקים. סייג זה (מלבד הרשעה על הפעלת עסק ללא רישיון) יחול רק כעבור 3 שנים מיום פרסום המפרט האחיד לסוג העסק.
 • בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לא הוטל עיצום כספי/קנס 3 פעמים לפחות (קיים הסדר מקל לגבי סניף ברשת עם יותר מעשרה סניפים באותה הרשות).

מסלול רישיון על יסוד תצהיר (ר"ת)

מסלול זה מיועד לעסקים שהוגדרו כעסק ברמת מורכבות פשוטה.

ביום הגשת הבקשה ברשות יש להגיש תוכניות, מסמכי חברה, מסמכים בהתאם למפרט האחיד ותשלום אגרה, הצהרה בנושא היתר בניה ותצהיר כבאות (אותו ניתן להגיש גם בתוך 120 יום).

הרשות תבדוק את מסמכי הבקשה ותוודא כי מתקיימים תנאי הסף למסלול מקוצר זה. הרשות תודיע על החלטתה (עד 21 יום עם אפשרות הארכה ב 7 ימים נוספים).

לאחר השלמת המסמכים (במידה ונדרש) והגשת תצהיר כבאות תקין, הרשות תבקש למלא תצהיר על עמידת העסק בתנאי המפרט האחיד ותנאי הסף ועד חמישה ימים לאחר מכן יונפק רישיון עסק והמבקש יוכל לפתוח את העסק.

הרשות תשלח הודעה לגורמי הרישוי על פתיחת העסק.

מסלול רישיון "היתר מזורז א' " (א')

מסלול זה מיועד לעסקים שהוגדרו כעסק ברמת מורכבות בינונית.

מסלול זה זהה במהותו להגשת בקשה לרישיון על יסוד תצהיר אלא שכאן, לאחר שלב הגשת התצהיר המלא, בעל העסק מקבל היתר מזורז לפתיחת העסק ל 180 יום ולא רישיון עסק רגיל (עם אפשרות הארכה ב 90 ימים נוספים). במהלך תקופה זו נותני האישור צריכים לבדוק את העסק ובמידה והעסק עומד בדרישות של כלל נותני האישור יונפק רישיון עסק בתום התקופה

מסלול רישיון "היתר מזורז ב' " (ב')

מסלול זה מיועד לעסקים שהוגדרו כעסק ברמת מורכבות בינונית פלוס.

תמצית המסלול:

 1. הגשת הבקשה ברשות כולל תוכניות, מסמכי חברה, מסמכים בהתאם למפרט האחיד ותשלום אגרה, הצהרה בנושא היתר בניה ותצהיר כבאות ככל שסוג העסק מסומן לתצהיר כיבוי בצו רישוי עסקים (אותו ניתן להגיש גם בתוך 120 יום). בנוסף רק במסלול זה ניתן להגיש כבר בשלב זה את התצהיר על עמידת העסק בתנאי המפרט האחיד ותנאי הסף (גם אותו ניתן להגיש בתוך 120 יום).
 2. בדיקת הרשות את את מסמכי הבקשה לוודא כי מתקיימים תנאי הסף למסלול מקוצר זה. הרשות תודיע על סירוב לבקשה עד 7 יום מההגשה ודרישה להשלמת מסמכים עד 14 יום מההגשה (עם אפשרות הארכה ב 7 ימים נוספים).
 3. לאחר השלמת המסמכים (במידה ונדרש)+ קבלת התצהיר קיום תנאי המפרט, הרשות תשלח את התצהיר והמסמכים לנותני האישור בתוך 3 ימים מהגשתם. תקופת הבדיקה תערך עד 49 יום משליחת התצהיר (עם אפשרות הארכה ב 14 יום נוספים).
 4. תגובת נותני האישור (אישור/אישור בתנאים/העדר תגובה בזמן המוקצב) והחלטת רשות הרישוי.
 5. פתיחת העסק וקבלת היתר מזורז ל 180 יום (עם אפשרות הארכה ל 90 ימים נוספים).
 6. הודעה לנותני האישור על מתן היתר מזורז ל 180 יום (עם אפשרות הארכה ב 90 יום נוספים).
 7. קבלת אישורי נותני האישור/העדר תגובה/סירוב (עד 150 יום מקבלת ההיתר המזורז) וקבלת רישיון עסק רגיל או סירוב.

למידע נוסף והתייעצות לגבי הליך רישוי עסקים ומסלול הרישוי הרלוונטי לך התקשר/י – 08-9316127