לאחרונה בוצעו מספר תיקוני חקיקה בחוק רישוי עסקים, בתקנות הכלליות ובתוספת לצו רישוי עסקים ופורסמו ברשומות בתאריך 29.11.21:

 • פטור ממסמכי בקשה – סוגי עסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו רישוי עסקים הוא 1.4א ו-1.4ב פטורים מלצרף לבקשה לרישיון עסק, להיתר הזמני או להיתר המזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק. משמעות התיקון –  לא יידרש עוד לצרף גרמושקה לפריטי טיפולי יופי ולמספרות.
 • תיקון הטבלה שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי): משמעות התיקון היא כי לא יידרש רישיון עסק לסוגי עסקים הבאים (בהתאם לשטחם) וכי תהליך לפתיחת בקשה או לחידוש שכבר החל – יש לסגור אותו.

עדכוני חקיקה

 • תיקון סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים (סייגים למתן היתר מזורז): שונתה הוראת המעבר בסעיף זה, כך שהסייג הראשון המונע הגשת בקשה במסלול מקוצר לעסק שכבר פועל בלא רישיון עסק (או שעסק אחר של אותו מבקש פועל בלא רישיון עסק בתחום אותה רשות רישוי) יחול רק מתאריך 1.1.2025. משמעות התיקון היא כי עד לתאריך 1.1.2025 גם עסק שכבר פועל ללא רישיון עסק או היתר יוכל להגיש בקשה במסלול מקוצר, אם סוג העסק מסווג בצו למסלול מקוצר ואם פורסם לו מפרט אחיד.
 • תיקון סעיף 2ד(א)(1) לחוק רישוי עסקים (מכון כושר):
  מהסעיף הנ"ל יימחק המשפט האחרון: "וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט"
  משמעות התיקון היא כי בטלה חובת הביטוח במכוני כושר כתנאי לרישיון עסק.

מפרטים אחידים

פורסמו 5 מפרטים אחידים מאושרים חדשים, אותם ניתן למצוא גם בקישור: אתר משרד הפנים–  מפרטים אחידים מאושרים.

1.5א – מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פריטים 1.5 ב ו- 1.6.

4.1ג – ביצים: מדגרה.

4.6ו – מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום.

6.8ב – קניון: עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.
שימו לב: פריט זה מסווג למסלול היתר מזורז ב', כך שבקשות לפריט זה יוגשו החל ממועד הפרסום במסלול היתר מזורז ב'.

10.3 – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה.

בנוסף, בתאריך 28.3.22 נכנס לתוקף עדכון על תקנות פטור ממסמכי בקשה (תקנה 11ה):

 1. סוגי עסקים המסווגים למסלולי רישוי על יסוד תצהיר והיתר מזורז א' יידרשו לצרף אל הבקשה לרישיון רק תכנית עסק (ללא מפה מצבית ותרשים סביבה).
 2. סוגי עסקים המסווגים למסלולי רישוי היתר מזורז ב' ורישוי רגיל יידרשו לצרף אל הבקשה לרישיון את כל מסמכי הבקשה (תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה).
 3. חריג לסעיף א' לעיל הם פריטי הרישוי 3.5ב ו- 10.8ב שיידרשו לצרף אל הבקשה לרישיון את כל שלושת מסמכי הבקשה, על אף שהם מסווגים למסלול היתר מזורז א'.

יש לציין שכאן אין ממש בשורה לבעלי העסקים, מאחר ועורך הבקשה לרישיון עסק (הנדסאי/אדריכל) עדיין יצטרך לערוך בקשה הכוללת דף ראשון, חישובי שטחים, תוכנית, חתכים, חזיתות וכו' ועל כן לא תהיה לכך משמעות מבחינת הוזלת העבודה עבור בעל העסק.

קישור לקובץ באתר משרד המשפטים: פרסומי רשומות