חוק רישוי עסקים קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק על מנת לפעול ובאילו קריטריונים עליהם לעמוד על מנת לקבל אישור להנפקת רישיון עסק.

חוק זה בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים לצורך הפעלתו התקינה של העסק. החוק מתייחס להיבטים כגון שמירה על שלום הציבור, מניעת מטרדים (רעש, זיהום וכו'), מניעת מחלות, זיהומים וכד', וכן בטיחות ונגישות עבור העובדים ולקוחות הנמצאים בשטח העסק.

ניתן לבדוק האם העסק שלכם נדרש ברישיון עסק ע"י עיון ב צו רישוי עסקים.

אפשר גם להתייעץ, ללא תשלום, איתנו –  08-9316127

המצבים בהם נדרש רישיון עסק

כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים כטעון רישוי, נדרש ברישיון עסק וכאשר פג תוקפו של רישיון העסק יש לחדשו.

בנוסף, בעת ביצוע שינויים מבניים בעסק קיים המחזיק ברישיון עסק, יש לעבור הליך חדש להוצאת רישיון עסק. הליך זה נדרש כאשר מתבצעים שינויים מבניים בתוכנית העסק, כשיש תוספת שטח (הוספת מחסן למשל), הקטנת שטח, שינויים מבניים פנימיים וגם במקרה של שינוי, הוספה או צמצום סוג הפעילות של העסק.

הליך רישיון עסק חדש נדרש גם כאשר מתבצע שינויי בעלות בעסק. כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד. הליך שינוי בעלים ידרש גם במקרה של הכנסת מנהל קבוע/ זכיין לעסק, במידה ותרצו שהרישיון יצא על שמו.

מה התהליך להוצאת רישיון עסק

להלן הצעדים להוצאת רישיון עסק:

קבלת מידע מקדמי

יצירת קשר עם היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית לקבלת מידע מקדמי אודות העסק המבוקש. הרשות תסייע לקבלת מידע מוסמך ומלא על דרישות גורמי הרישוי השונים המאשרים את העסק המבוקש במסגרת הליך רישוי עסקים. מידע מקדמי יסייע לבעל העסק להבין האם העסק שלו נדרש ברישיון עסק, האם נדרשת הגשת תוכנית עסק, אילו גורמי רישוי נדרשים בתהליך, מה הם התנאים לקבלת אישורם, אילו טפסים ומסמכים נדרשים, האם פעל במקום בעבר עסק ברישיון וכדומה.

תכנון העסק והכנת תכניות (גרמושקה)

במידה והעסק שלכם נדרש ברישיון עסק, תדרשו ככל הנראה להגיש סט תוכניות אדריכליות של העסק (גרמושקה) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך. כמובן שתכנון העסק והכנת תוכנית עסק היא ליבת התהליך של הוצאת רישיון העסק. כאן למעשה יש צורך באנשי מקצוע כגון אדריכל, יועץ נגישות, יועץ בטיחות אש, יועץ אינסטלציה ועוד. החברה לרישוי עסקים מספקת את מטריית השירותים הנדרשים לכל עסק ועסק ללא צורך בהשלמות ובהתרוצצויות. כל האחריות ותיאום בין אנשי המקצוע נעשים תחת גורם אחראי אחד ובזמינות גבוהה על מנת לייעל את ההליך.

הגשת הבקשה לרישיון עסק ברשות

בעת הגשת הבקשה לרישיון עסק ליחידה המקומית לרישוי עסקים יש לצרף את סט תוכנית העסק החתומות כולל המסמכים והטפסים הנלווים וכמובן לשלם את אגרת הרישוי. ניתן להוריד באתרים העירוניים טפסים להגשת הבקשה. ישנן רשויות, כמו תל אביב, אשר בהן כל התהליך, משלב המידע, הגשת בקשות ועד בדיקת התוכנית ותקשורת עם גורמי הרישוי, נעשה באופן מקוון. הבקשה נבדקת ע"י היחידה לרישוי עסקים יחד עם המסמכים שהוגשו. מהנדס תכנון/בודק תוכניות יאשר את התוכנית והמסמכים או יעביר למגיש הבקשה דוח הנחיות לתיקון התכנית במידת הצורך.

בדיקת הבקשה על ידי הגורמים המאשרים

לאחר פתיחת הבקשה לרישיון עסק, הפניות מועברות על ידי היחידה לרישוי עסקים לכל הגורמים המאשרים הרלוונטיים לסוג העסק לשם קבלת תנאים ואישורם. בדר"כ גורם הרישוי יגיע לביקורת בעסק ויוציא דוח ביקורת מסודר עם הנחיות או אישור. לאחר התייחסות כלל הגורמים בזמן שהוקצב להם (או אי קבלת התייחסות בזמן זה) על הרשות לבחון את התיק ולהחליט האם היא מנפיקה רישיון עסק או דוחה את הבקשה (למשל במידה והתקבל סירוב משירותי הכבאות).

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

המתווה לכל תהליך רישוי עסקים מעוגן בחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968. חוק רישוי עסקים מיועד להבטיח שעסקים (טעוני רישוי) יפעלו תוך שמירה על שלום הציבור, בריאותו ובטחונו.  חוק רישוי עסקים מפרט את השיקולים לכל סעיף וסעיף מהחוק. החוק מגדיר את תחומי פעילותו, סוגי העסקים שבהם הוא נוגע (בכלליות), הסנקציות הננקטות כנגד מפירי חוק, בעלי הסמכות לאכיפה ועוד. למעשה חוק רישוי עסקים דן בכל ההיבטים הקשורים בפעילותם התקינה של העסקים בארץ הנדרשים ברישיון עסק. עסק טעון רישוי המחזיק ברישיון עסק בר תוקף מעיד על עמידתו בסטנדרטים שקבע החוק לפעילות תקינה ונאותה. החוק מחייב הצגת רישיון עסק במקום בולט בעסק.

חשוב לזכור שאי עמידה בתנאים ופעילות ללא רישיון עסק או ברישיון שאינו בתוקף היא עבירה פלילית. מעבר לסגירת העסק, הבעלים צפויים לעמוד לדין ועשויים לחול עליהם קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר.

צו רישוי עסקים

כדי לדעת האם העסק שלכם מחויב בהוצאת רישיון עסק, כלומר האם העסק טעון רישוי, יש לעיין בצו רישוי עסקים (ולא בחוק עצמו).

צו רישוי עסקים מכיל את המידע הבא:

א. אילו סוגי עסקים נדרשים ברישיון עסק (מחולק 10 קטגוריות).

ב. אילו גורמי רישוי מאשרים רלוונטיים למהות העסק (מסודר לפי מטרות הרישוי) .

ג. תוקף רישיון העסק הניתן לפריט הרישוי.

צו רישוי עסקים אינו מפרט את גורמי הרישוי הרלוונטיים אלא את סוג הבקרה המופעלת על עסק. לדוגמא- גורמי רישוי מאשרים לעסק מסוג בית מרקחת הם: משטרה, משרד הבריאות וכבאות, אך צו רישוי עסקים מפרט זאת ע"י סוגי הבקרה הבאים: "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות" (משטרה), "הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים" (משרד הבריאות), "קיום הדינים הנוגעים לכבאות" (כבאות).

צו רישוי עסקים מחולק לעשר קטגוריות עבור עסקים הנדרשים בהוצאת רישיון עסק:

  1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
  2. דלק ואנרגיה
  3. חקלאות ובעלי חיים
  4. מזון
  5. מים ופסולת
  6. מסחר ושונות
  7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
  8. רכב ותחבורה
  9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
  10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

לסיכום, על מנת לדעת האם העסק שלך צריך רישיון עסק ניתן לעיין בצו רישוי עסקים, לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה יושב העסק ודרך נוספת היא כמובן לפנות אלינו לייעוץ ללא תשלום.  

סוגי רישיונות עסק

קיימים שלושה סוגים של רישיון עסק:

רישיון עסק תקופתי – רישיון עסק שניתן לתקופה שאותה הגדיר החוק בצו רישוי עסקים לפי סוג העסק. תקופה זו יכולה להיות שנה, חמש, עשר או חמש עשרה שנים.

היתר זמני היתר זמני יינתן לעסק, שאמנם אינו עומד במלוא התנאים הדרושים למתן רישיון, אך ניתנת לו הזדמנות לעבוד “בתוך מסגרת החוק”, תוך קביעת לוחות זמנים להשלמת התנאים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק. היתר זמני מוגדר ע"י תקנות רישוי עסקים תשס"א 2000 כ “היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון”. אחרי תיקון  34- הוארכה התקופה לעד שנתיים.

רישיון עסק זמני – רישיון עסק לזמן מוגבל לעסק שהוא מטבעו זמני כמו אירוע חד פעמי. תוקף הרישיון הוא לא פחות משנה. רישיון זה הוא מתוקף תקנות רישוי עסקים התשפ"א 2021.

החברה לרישוי עסקים מתמחה במתן סיוע לרשתות בפריסה ארצית ולעסקים פרטיים, הכנה והגשת בקשות לרישיון עסק, רישיון יצרן, היתרי בניה, תכנון מטבחים ע"פ דרישות הרשויות, תכנון הקמה והעתקת מפעלים, הכנת תכניות עבודה וליווי הליך רישוי עסקים מול הגורמים ברשויות על כל שלביו.