ב 11 לינואר 2021 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון ל"חוק הארכת תקופות".
התיקון יכנס לתוקפו עם פרסומו ברשומות.התיקון לחוק הארכת תקופות קובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון עסק והיתר זמני. הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר זמני חדשים ואין צורך לשלם על כך אגרה.

מי זכאי להארכת תוקף של רישיון עסק

עסקים שיש בידיהם רישיון עסק או היתר שמועד פקיעתו יחול בין התאריכים 1.9.20 ועד 30.9.21 ("התקופה הקובעת השניה"). הארכת תוקפם של רישיונות עסק אלו יהיה כדלהלן:
1. א. רישיון עסק /היתר שניתן לתקופה של עד שנה – יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
ב. רישיון עסק או היתר שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים – יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
ג. רישיון לעסק שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – יוארך ב-12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

2 .על אף האמור בסעיף 1.א לעיל, היתר זמני שתוקפו עתיד לפוג בין התאריכים 12.1.21 ועד 30.9.21 תוקפו יוארך כך:

א. היתר זמני שניתן לתקופה של עד 180 ימים – יוארך עד ל-1 ביולי 2021 או בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי, לפי המאוחר מביניהם.
ב. היתר זמני שניתן לתקופה של מעל 180 ימים – יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

הארכת תוקף רישיון עסק ניתנת רטרואקטיבית למעט אם הותלה או בוטל או שחדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו לפני תום ההארכה.

אין הארכה על הארכה, כלומר ניתן לקבל הארכה אוטומטית פעם אחת בלבד.
מתוך עדכונים והנחיות הממשלה

תאריך העלאה: 14.1.21